برخی از سرویس های قابل ارائه وایرلس توضیح اینکه جهت آگاهی از سایر تعرفه ها و سرویس های قابل ارائه میتوانید با دفتر تماس حاصل نمایید.

 

سرویس های سینا

 نام سرویس و سرعت  حجم سرویس  مدت زمان سرویس  قیمت سرویس
 سینا 1024 3گیگ  یک ماهه  29430
 سینا 1024 3گیگ  سه ماهه  86524

 

سرویس های نگار

 نام سرویس و سرعت حجم سرویس  مدت زمان سرویس  قیمت سرویس
 نگار 3072 3 گیگ  یک ماهه 32700
 نگار 3072 3گیگ  سه ماهه  96138